• Poplatky spojené so štúdiom

    "Nerozmýšľaj nad cenou. Rozmýšľaj nad hodnotou."
    • Súkromná základná škola je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.

     Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania je príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu.

      

     • Zápisné na štúdum: 100 EUR (manipulačný poplatok, splatné jednorázovo v každom roku štúdia) - súčasťou je príspevok na poistné
       
     • Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania*: 70 EUR/mesiac, pre školský rok 2018/2019

      

     SPÔSOB ÚHRADY

     • Účet zriaďovateľa IBAN: SK6202000000002680192251 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
       
     • Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA
       
     • Konštantný symbol: 0308
       
     • Špecifický symbol: MMRRRR (príklad: 092018)
       
     • Poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA

      

     * viac informácií súvisiacich s financovaním vo vzťahu k zabezpečeniu vzdelávania viď Smernica č. 1-2011/2012 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium pred 1.3.2013), Smernica č. 1-2012/2013 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium od 1.3.2013) a Smernica č. 2-2015/2016 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium od 1.9.2015).

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Deň orvorených dverí
  • Mikuláš na "SGPO"
  • Maratón aerobic 2018
  • Prednáška - násilie páchané na ženách
  • 20. výročie školy
  • Exkurzia po Európe
  • Imatrikulácia prvákov
  • Lisovanie hrozna
  • #SBGPO FOR TOLERANCE
  • Slávnostné odhaľovanie busty
  • Milujem svoje mesto - Prešov
  • KOŽAZ