• Často kladené otázky "FAQ"

   •  Súkromné gymnázium v Prešove je prvou školou v Prešovskom kraji, ktorá už pred viac ako 22. rokmi začala poskytovať bilingválne anglicko-slovenské gymnaziálne vzdelávanie.

     

     

    Ako sa prihlásiť na štúdium na Súkromné gymnázium v Prešove?

    Je možné sa na bilingválne štúdium prihlásiť aj z 8. ročníka základnej školy?

     

    Prihlášku na našu školu (kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024) môžu podať ôsmaci alebo deviataci do 20. marca 2023. Ak si teraz ôsmak - nemáš čo stratiť. Prijímacie konanie pozostáva výhradne z talentovej skúšky z anglického jazyka - vzor testu nájdeš na našej web stránke TU.

     

    Na talentovú skúšku ťa pozveme listom po doručení a spracovaní Tvojej prihlášky.

     

    Prihlášku Ti pomôže vypísať výchovný poradca na Tvojej základnej škole. Ak si ôsmak, nenechaj sa ním odradiť slovami, že sa to nedá. V tvojej škole len nechcú prísť o skvelých žiakov ako si Ty.

     

     

    Je možné na vašu školu prestúpiť z osemročného gymnázia?

     

    Áno. Žiak osemročného gymnázia (hoci je žiakom 1. - 4. ročníka 8-roč. gym.) je už žiakom strednej školy, preto sa nemôže zúčastniť na prijímacej skúške. Takýto žiak môže ale prestúpiť z jednej strednej školy na inú strednú školu.

     

    Prestup do inej strednej školy povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti - stačí teda napísať žiadosť, že k nám chceš prestúpiť a my Ti odpovieme.

     

    Koľko rokov sa študuje na Súkromnom bilingválnom gymnáziu?

    Čo je to systém 3+2?

     

    Bilingválne stredoškolské štúdium je všade na Slovensku 5-ročné, preto aj na našej škole trvá štúdium 5 rokov. Náš školský vzdelávací program je postavený na systéme 3+2 - čo znamená, že obsah gymnaziálneho učiva je zhustený do prvých 3 rokov, pričom zvyšné 2 roky si študent sám volí skladbu predmetov - seminárov podľa záujmu či potreby dôslednej prípravy na vysokú školu, ktorú si zvolil.

     

    Povinnými predmetmi sú len slovenský jazyk, anglický jazyk, telesná a športová výchova.

     

     

    Koľko tried bežne otvárate pre prvý ročník bilingválneho gymnázia?

     

    Už niekoľko rokov otvárame 2 triedy prvého ročníka. Pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho systému a dôsledné uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom, limitujeme počet žiakov v triede/skupine.

     

     

    Aké predmety sa vyučujú v anglickom jazyku?

     

    Bilingválne vyučujeme všetky odborné predmety: matematiku, fyziku, chémiu, biológiu, dejepis, občiansku náuku, geografiu.

     

     

    Je štúdium v anglickom jazyku náročné?

    Je takéto štúdium vhodné aj pre menej zdatného angličtinára?

     

    Štúdia v angličtine sa nemusíš obávať aj keď sa na to teraz možno necítiš (pozri si spovede / videá našich žiakov či bývalých absolventov - oni to vedia posúdiť najlepšie). Ak máš záujem o jazyk a aspoň trochu chuti sa ho naučiť - potom sa nemusíš obávať.

     

    Naše súkromné gymnázium a jej vysokokvalifikovaní pedagógovia majú dlhoročné skúsenosti s vyučovaním v angličtine a dokážu, aby si anglický jazyk zvládol bez veľkého drilu. Časová dotácia anglického jazyka a vyučovania odborných predmetov v anglickom jazyku je natoľko bohatá, že sa ti časom bude v angličtine aj snívať.

     

     

    Koľko “native speaker” lektorov máte na škole a aké predmety vyučujú?

     

    Na našej škole v súčasnosti pôsobia dvaja “native speaker” lektori, ktorí vyučujú najmä konverzáciu v anglickom jazyku. 

     

     

    Aká je týždňová časová dotácia hodín anglického jazyka?

     

    Týždňová časová dotácia vyučovacích hodín anglického jazyka je najbohatšia v prvom ročníku - až 9 hodín: hodiny sú zložené z gramatiky, čítania, písania a konverzácie.

     

     

    Z akej ponuky jazykov si je možné na vašej škole vyberať ako druhý cudzí jazyk?

     

    Ako druhý cudzí jazyk si na škole môžeš zvoliť: španielčinu, nemčinu, ruštinu či francúzštinu.

     

     

    Ako je zabezpečené ubytovanie pre žiakov?

     

    Škola v súčasnosti neposkytuje ubytovanie. Naši žiaci si to riešia individuálne a majú výborné skúsenosti s internátmi na ulici Volgogradskej a Sabinovskej.

     

     

    Koľko jedál je na výber?

     

    Naši žiaci si obed vyberajú z ponuky dvoch jedál. Informácie o výdajnej školskej jedálni nájdeš tu.

     

     

    Máte ISIC kartu? Na čo sa využíva?

     

    ISIC kartu majú všetci žiaci školy. Využíva sa na zaznamenanie dochádzky žiakov ako aj na ich stravovanie.

     

     

    Je možné na škole vykonať aj štátnicu z angličtiny?

     

    Výstupom vzdelávania na našej škole je okrem maturity (maturita z ANJ je na úrovni C1) aj možnosť štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2 alebo C1 - podľa výberu žiaka.

     

    Disponovať už po absolvovaní strednej školy takýmito jazykovými kompetenciami je na trhu práce, či pre ďalšie štúdium kdekoľvek v zahraničí nesmierne veľkou konkurenčnou výhodou.

     

     

    Aké podujatia/krúžky/exkurzie organizuje vaša škola?

     

    Škola je už niekoľko rokov zapojená do projektu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (viac o DofE sa môžeš dozvedieť: TU) a patrí na prvenstvo v Prešovskom kraji v percente zapojenosti žiakov.

     

    Naši žiaci sa nadšene hlásia najmä na zahraničné exkurzie, ktoré v posledných rokoch smerovali do Francúzska, Belgicka a Holandska, avšak naši žiaci boli už aj v Grécku, Ruskej federácii, vo Veľkej Británii a v mnohých ďalších európskych štátoch. Samozrejmosťou sú exkurzie po Slovensku a do blízkeho zahraničia, ako aj lyžiarsky výcvik.

     

    Na škole pravidelne organizujeme imatrikuláciu prvákov, kde oficiálnu časť strieda neoficiálna, a tú majú plne v réžii aktuálni tretiaci. Tradičný valentínsky ples zasa poriadajú štvrtáci, pre piatakov je samozrejmosťou stužková. Žiaci si užívajú aj množstvo tematických akcií a charitatívnych akcií. Viac nájdeš v sekcii novinky na našom webe.

     

     

    Aká je výška školného?

     

    Výška školného v školskom roku 2022/2023 je 100€ mesačne. Investícia do vzdelania na našej škole sa Vám určite oplatí.

     

     

     

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje