• Bilingválne vzdelávanie

    “[Kids] don't remember what you try to teach them. They remember what you are.”
    • Súkromné gymnázium poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore a zameraní gymnázium bilingválne štúdium v päťročnej forme v programe 3+2: 
     v prvých troch rokoch štúdia študent absolvuje všetky povinné gymnaziálne predmety, v posledných dvoch rokoch štúdia, t.j. v 4. – 5. ročníku si študent volí predmety podľa vlastného uváženia vzhľadom na jeho zameranie v ďalšom štúdiu a prípravu na vysokoškolské štúdium.

     Súkromné gymnázium je škola zameraná na bilingválne, anglicko-slovenské vzdelávanie a je určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl. Výchova a vzdelávanie sa v zmysle § 12 ods. 6 školského zákona uskutočňuje aj v cudzom jazyku. V triedach s bilingválnym vzdelávaním je druhým vyučovacím jazykom anglický jazyk. Výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku sa zabezpečuje aj v ďalších vyučovacích predmetoch v jednotlivých ročníkoch na úrovni termínov alebo textov.

     Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách štátneho vzdelávacieho programu. Vybrané tematické celky sa vyučujú v anglickom jazyku (formou interaktívnych cvičení a pojmového aparátu s dôrazom na integráciu obsahu a jazyka) s cieľom rozšíriť a prehĺbiť znalosť jazyka a naučiť študenta interaktívne myslieť v súvislostiach.  Výučba jazyka integruje na rozdiel od klasického poňatia výučby anglického jazyka v zmysle „učebnice a konverzácie“ tematické okruhy, ktoré sa detailne zameriavajú na jednotlivé praktické zručnosti v rámci predmetov (Učebnica, Gramatika, Konverzácia, Rozšírené kompetencie z ANJ- Príprava na certifikát, Obchodná angličtina, Seminár z ANJ- príprava na maturitu, Počúvanie a preklad). Predmet Konverzácia je  vyučovaný v angličtine  2 kvalifikovanými „native-speaker“ lektormi, k dispozícii sú interné skriptá a učebné texty v anglickom jazyku. 

     Študent maturuje povinne z anglického jazyka na úrovni C1 a jedného predmetu v anglickom jazyku. Prirodzene, študent má možnosť zvoliť si seminár z odborného predmetu v cudzom jazyku už v 4. ročníku. 

     Študent môže v rámci maturitnej skúšky na základe vlastného rozhodnutia vykonať aj štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického, a to buď na úrovni základnej alebo odbornej (v spolupráci so štátnou jazykovou školou).

     V rámci voliteľného  predmetu Rozšírené kompetencie z Anglického jazyka má študent možnosť absolvovať kurz prípravy na certifikát, ktorý je často nutnou podmienkou pre štúdium na vysokej škole v zahraničí (CAE, EILTS, TOEFL).

     V rámci výučby anglického jazyka študenti majú možnosť zúčastniť sa divadelných predstavení a kultúrnych podujatí v anglickom jazyku, zahraničných exkurzií do anglicky hovoriacich krajín.

     V bilingválnej triede sa snažíme vytvoriť triedy s výrazne zníženým počtom študentov oproti štátnym školám z dôvodu individualizovaného prístupu k nim.


     ANGLICKÝ JAZYK V PROCESE VÝUČBY

     • ANGLICKÝ JAZYK: výučba pozostáva z viacerých tematických okruhov tvoriacich: 
      povinné predmety: „TextBook“ (učebnica),„Grammar“ (gramatika), „Conversation“ (konverzácia)
      a voliteľné predmety.
      4. ročník
      - Rozšírené kompetencie z ANJ - Príprava na certifikát „Business English“ (obchodná angličtina)
      5. ročník - Seminár z ANJ - príprava na maturitu „Listening and Translation“ (Počúvanie a preklad), „English Grammar“ (Anglická gramatika).

     OBSAH VÝUČBY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV ANGLICKÉHO JAZYKA

     • TEXTBOOK, GRAMMAR, WRITING, CONVERSATION:
      efektívne využívanie formálneho a neformálneho prejavu písomnej aj ústnej forme, pomocou ktorých sa rozvíjajú 4 kľúčové kompetencie v oblasti cudzieho jazyka. Vo výučbe sa v jednotlivých ročníkoch používajú najnovšie učebnice podľa aktuálnej ponuky na trhu, ako aj ďalšie online zdroje na posilnenie a ozvláštnenie výučby. Konverzácia je vyučovaná native-speaker lektormi, aby bola čo najviac zabezpečená lexikálno- fonetická  úroveň výučby anglického jazyka. Škola promptne reaguje na ponuky súťaží v anglickom jazyku študenti sa každoročne zúčastňujú napr. olympiády v  ANJ podľa príslušných kategórií súťaže.
     • ROZŠÍRENÉ KOMPETENCIE Z ANGLICKÉHO JAZYKA:
      cieľavedomé a systematické rozširovanie 4 základných kompetencií jazyka (počúvanie, čítanie, hovorenie, písanie) so zameraním na typy úloh používaných a vyžadovaných v konkrétnych certifikátoch, posilnené o gramatické a lexikálne zvláštnosti na úrovni C1.
     • BUSINESS ENGLISH:
      riešenie aktuálnych udalostí z domova i zo sveta (trh práce, podnikateľské prostredie, legislatíva v obchode, globalizačné procesy, obchodná korešpondencia, zamestnávanie sa v zahraničí a s tým súvisiace byrokratické úkony, a pod.) vo vyučovacom anglickom jazyku.
     • SEMINÁR Z ANGLICKÉHO JAZYKA: 
      dôsledná príprava na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni C1 kde sa testujú zručnosti a kľúčové kompetencie ako počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika v kontexte, schopnosť prezentovať vlastný prejav písomnou formou.
     • LISTENING AND TRANSLATION:
      analýza nahrávok na úrovni C1 s dôrazom na fonetické zvláštnosti a rôznorodosť prízvuku v angličtine s cieľom zlepšiť kompetencie v oblasti počúvania s porozumením a pochopiť tak význam dôsledného počúvania pre tlmočenie.  Preklad viet so zameraním na slovné druhy ako aj preklad ucelených textov rôznych typov (umelecký, odborný, novinársky právny text). Analýza výstupov študentov s dôrazom  na profesionalitu práce tlmočníka a prekladateľa.
     • ENGLISH GRAMMAR:
      sumarizujúce upevňovanie  kompetencií jazyka v oblasti využívania gramatických javov v jazyku na úrovni C1, posilnené o slovotvorbu, ustálené slovné spojenia a frázy ako aj ďalšie  lexikálne zvláštnosti na úrovni C1.

     • 2. CUDZÍ JAZYK (FJ, ŠJ, RJ, NJ):
      študenti v jednotlivých ročníkoch postupne dosahujú vyššie úrovne znalosti cudzieho jazyka, očakávaná výstupná úroveň v štvrtom ročníku je B1/B2 (t.j. bezproblémové porozumenie dlhšej reči a prednáške, sledovanie argumentačnej línie, schopnosť pochopiť a prerozprávať obsah napr. televíznych správ, programov a pod., plynulá komunikácia na úrovni adekvátnej diskusii s rodeným hovoriacim v cudzom jazyku v spisovnej forme, prezentácia vlastných názorov, písanie v zmysle precízneho detailného popisu vnímaného zážitku, eseje a pod. s poskytnutím dôkazov a podporných myšlienok, nielen základného textu)

     • FYZIKA, CHÉMIA:
      základná problematika je prezentovaná v rámci pojmov v slovenskom jazyku, výučba vrátane priebežného testovania prebieha následne v anglickom jazyku vrátane poznámok a učebných textov, ktoré študent má k dispozícii, videomateriálov, animácií a pod., pri výučbe je k dispozícii Coach-Lab (online laboratórium pre prípravu pokusov)
     • BIOLÓGIA:
      štúdium prebieha v slovenskom jazyku v počiatočných rokoch štúdia, pričom študent má možnosť voľby jazyka pri spracovaní projektov a seminárnych prác, základnou koncepciou je primäť študenta pochopiť obsah učiva v slovenskom jazyku a následne ho prezentovať vlastnými slovami v anglickom jazyku, hodnotí sa prioritne obsah zvládnutej témy, nie znalosť gramatiky a jazyka
     • GEOGRAFIA:
      výučba v slovenskom aj anglickom jazyku v prvých troch rokoch štúdia s možnosťou voľby semináru z geografie (2x2 hod týždenne) v 4. a 5. ročníku s vyučovacím jazykom anglickým alebo slovenským, súčasťou vyučovania sú exkurzie do zahraničia organizované dva razy v rámci školského roka (Anglicko, ČR, Poľsko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, ..) a výlety, geografické vychádzky po Slovensku, študenti pripravujú projekty, seminárne práce, prezentácie a portfólio s cieľom osvojiť si prezentovanie vlastných prác a myšlienok pred publikom a schopnosťou zaznamenať „videné a prežité“
     • DEJEPIS:
      dominantná časť učiva je prednášaná v anglickom jazyku, študent po absolvovaní tretieho ročníka je schopný prerozprávať prehľad dejín od staroveku po súčasnosť v anglickom aj slovenskom jazyku, voliteľný seminár z dejepisu v 4. a 5. ročníku je obvykle vyučovaný v anglickom jazyku so zameraním na zvládnutie maturity z predmetu ako aj prijímacích skúšok na vysokú školu
     • SLOVENSKÝ JAZYK, LITERATÚRA:
      jazyková a literárna časť, dôraz na získanie zručnosti pri tvorbe útvarov nevyhnutných pre prax (životopis, motivačný list, splnomocnenie, ...) a analýza literárnych diel s cieľom naučiť sa vyjadrovať vlastné pocity a názory, interpretovať vedomosti a skúsenosti
     • MATEMATIKA:
      výučba prebieha v slovenskom jazyku s pojmovým aparátom základných téz a definícií v anglickom jazyku v prvom ročníku, v druhom ročníku výučba z väčšej časti prebieha v anglickom jazyku (vrátane slovných úloh a pod.), vo vyšších ročníkoch sa študent učí princípy ŠTATISTIKY a logického myslenia v anglickom jazyku, zároveň si môže voliť seminár z matematiky v anglickom alebo slovenskom jazyku
     • INFORMATIKA:
      Študenti absolvovaním predmetu INFORMATIKA môžu získať nové teoretické poznatky  z oblasti hardware a software počítača, jeho vnútornej konštrukcie, službách internetu a jeho rizikách, o vírusoch a sieťach, kompresií a digitalizácií, operačných systémoch, či pamätiach počítača. Praktické vedomosti získajú zo základov algoritmizácie úloh, programovania v jazyku PYTHON a kódovania webových stránok – html, css, php, ako aj z pokročilých prác v softwarovom balíkom MS Office - textovým editorom Microsoft Word a tabuľkovým procesorom Microsoft Excel a PowerPoint, Access. Získajú praktické znalosti s editáciou rastovej – Photoshop, Photopea a vektorovej grafiky - Corel, Inkscape, ako aj s editáciou videa - Filmora, 3D grafiky – SketchUp, animácií - OpenToonz a zvuku - Audacity. Veľkým plusom je, že si žiaci môžu zostrojiť vlastného lego robota, ktorému dokážu nakódovať pomocou aplikácie LEGO® MINDSTORMS® takmer čokoľvek. Získané vedomosti mu umožnia v praxi lepšie využiť moderné prostriedky IKT.
     • PROJEKTY A PREZENTÁCIE:
      študent získava schopnosť používať informačnokomunikačné technológie a multimediálnu techniku napr. prácou na projektoch, rozvíja kritické myslenie a schopnosť argumentovať, skupinovú prácu pri riešení problému, študenti sa učia pre prax (tvorba vizitky, obsluha digitálneho fotoaparátu a kamery, tvorba multimediálnej prezentácie, práca s portálom MOODLE, úprava digitálnej fotografie, tvorba počítačových animácií, tvorba plagátu, ...)
     • PSYCHOLÓGIA, EKONOMIKA, PRÁVO:
      voliteľné predmety zamerané na široké spektrum základných tematických okruhov s cieľom poskytnúť odborné základy pre oblasť verejnej správy, ekonomickej teórie a organizácie ekonomického systému, interpretovať podstatu psychologického výkladu ľudského prežívania a správania sa z pohľadu rôznych psychologických smerov a prúdov
     • FINANČNÁ INTELIGENCIA:
      obsahom predmetu je realizácia Národného štandardu finančnej gramotnosti, teda schopnosti využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov (človek vo sfére peňazí, peniaze ako garancia uspokojenia životných potrieb, úver a dlh, riadenie rizika a poistenie, plánovanie a hospodárenie s peniazmi, finančná zodpovednosť, ...) – okruhy tém sa realizujú a prezentujú prostredníctvom zaujímavých aktivít ako zážitkové učenie, tvorba projektov a pod.
     • DEJINY UMENIA:
      voliteľný seminár, ktorého obsahom je definovanie, popis a analýza jednotlivých umeleckých smerov a koncepcií v konkrétnych historických obdobiach (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, kresba, grafika, umelecké remeslá, literatúry, divadlo, hudba, tanec, odievanie, ...), cieľom je rozvíjať u študenta estetické schopnosti, hodnotovú orientáciu a budovať zmysel pre analyticko-kritické vnímanie umenia a kultúry, predmet sa vyučuje v oboch jazykoch na základe preferencií študentov v jednotlivých skupinách
     • OBČIANSKA NÁUKA:
      cieľom predmetu je oboznámiť študenta s jednotlivými oblasťami humanitných odborov, analyzovať významné témy v konkrétnych humanitných vedách, poskytnúť študentom prehľad o klasických a súčasných „živých“ témach z oblasti psychológie, ekonómie, politológie, práva, filozofie a regionalistiky a naučiť študenta objektívne vnímať dnešnú spoločnosť, predmet sa v 2. a 3. ročníku vyučuje bilingválne v anglickom a slovenskom jazyku a v rámci voliteľných seminárov v 4. a 5. ročníku prebieha výučba predmetu v jazyku zvolenom seminárnou skupinou
     • SPOLOČENSKO-VEDNÝ SEMINÁR:
      obsahom predmetu je dôsledná analýza významných tém v konkrétnych humanitných vedách s primárnym dôrazom na ekonómiu, politológiu a právo, študent je schopný na základe získaných vedomostí kultivovane diskutovať k akejkoľvek spoločenskej či odbornej téme vyžadujúcej všeobecnú rozhľadenosť a objektívny pohľad na problematiku
     • UMENIE A KULTÚRA:
      povinný predmet v rámci štyroch rokov štúdia, spája javy života s hlavnými umeleckými druhmi, svetom kultúry, životným štýlom, rozvíja tvorivé myslenie a návyky študentov, formuje vlastné názory a hodnotové postoje, vyučovanie prebieha formou zážitkových, projekčných a skúsenostných metód, aplikuje sa kreativita a dramatická výchova s cieľom rozvíjať osobnosť študenta
     • ETICKÁ VÝCHOVA:
      výučba prebieha v slovenskom jazyku, cieľom predmetu je viesť študentov k sebaúcte, schopnosti zaujať vlastný postoj a rozlišovať dobro od zla formou zážitkového učenia, dokázať objektívne hodnotiť ostatných a zároveň seba, v popredí tematických celkov stojí rodina, etika a náboženská výchova, rodičovstvo, vzťah k životnému prostrediu, tvorivosť, dôstojnosť človeka, ...
     • REGIONALISTIKA:
      predmet podporujúci turizmus regiónu, zameraný na informovanosť žiaka v oblasti regionálnej kultúry, histórie, geografických podmienok, fauny a flóry Prešovského kraja, mesta Prešov a jeho blízkeho okolia, poznanie ľudovej slovesnosti, ľudovej architektúry, vedecko - technických objavov, významných osobností a pod. tak, aby žiak nemal problém prezentovať svoj región a mesto, v ktorom žije doma i v zahraničí v slovenskom aj anglickom jazyku a bol na tento účel vybavený dostatočným množstvom informácií.
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje