• Bilingválne vzdelávanie

    “[Kids] don't remember what you try to teach them. They remember what you are.”
    • Školský učebný plán Súkromného gymnázia je rozdelený na vzdelávacie oblasti a povinné vyučovacie predmety podľa jednotlivých ročníkov v súlade s rámcovým učebným plánom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá ISCED 3A v Slovenskej republike.

     Súkromné gymnázium poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore a zameraní gymnázium bilingválne štúdium v päťročnej forme ako pilotná škola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v programe 3+2 (v prvých troch rokoch štúdia študent absolvuje všetky povinné gymnaziálne predmety, v posledných dvoch rokoch štúdia, t.j. v 4. – 5. ročníku si študent volí predmety podľa vlastného uváženia vzhľadom na jeho zameranie v ďalšom štúdiu a prípravu na vysokoškolské štúdium).

     Súkromnné gymnázium je škola zameraná na bilingválne, anglicko-slovenské vzdelávanie a je určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl. Výchova a vzdelávanie sa v zmysle § 12 ods. 6 školského zákona uskutočňuje aj v cudzom jazyku. V triedach s bilingválnym vzdelávaním je druhým vyučovacím jazykom anglický jazyk. Výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku sa zabezpečuje najmenej v troch vyučovacích predmetoch v jednotlivých ročníkoch.

     Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách štátneho vzdelávacieho programu. Vybrané tematické celky sa vyučujú v anglickom jazyku (formou interaktívnych cvičení a pojmového aparátu s dôrazom na integráciu obsahu a jazyka) s cieľom rozšíriť a prehĺbiť znalosť jazyka a naučiť študenta interaktívne myslieť v súvislostiach. Predmety sú následne vyučované v angličtine kvalifikovanými pedagógmi a „native-speaker“ lektormi, k dispozícii sú interné skriptá a učebné texty v anglickom jazyku. Výučba jazyka integruje na rozdiel od klasického poňatia výučby anglického jazyka v zmysle „učebnice a konverzácie“ tematické okruhy, ktoré sa detailne zameriavajú na jednotlivé praktické zručnosti (Učebnica, Gramatika, Konverzácia, Písanie, Posluch a preklad, Britská a americká literatúra, Angličtina v multimédiách, Globálne štúdie, Obchodná angličtina). Škola zároveň podporuje aj výučbu ďalších cudzích jazykov navýšením počtu hodín v rámci výučby (ruský, nemecký, francúzsky, španielsky). Výučba je orientovaná prioritne na znalosť jazyka s možnosťou získania certifikátu aj z druhého cudzieho jazyka ( TOEFL, IELTS, CAE – z anglického jazyka, GOETHE INSTITUT ZERTIFIKAT z nemeckého jazyka – Bratislava, Košice, DELF SCOLAIRE certifikát z francúzskeho jazyka – Francúzska aliancia Košice, DELE CERTIFICADO zo španielskeho jazyka – Aula Cervantes Bratislava, certifikačné miesto v Prešove = EEA, n.o., zriaďovateľ Súkromného gymnázia).

     Študent maturuje povinne z anglického jazyka a jedného predmetu v anglickom jazyku. Prirodzene, študent má možnosť zvoliť si seminár z odborného predmetu v cudzom jazyku už v 4. ročníku. Študent môže v rámci maturitnej skúšky/von/ na základe vlastného rozhodnutia vykonať aj štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického, a to buď na úrovni základnej alebo odbornej (v spolupráci SGPO so Štátnou jazykovou školou, Žilina).

     V bilingválnej triede je maximálny uvažovaný počet študentov 20-24 (s delením na menšie skupiny v rámci jazykov a seminárnych predmetov). Snažíme sa vytvoriť triedy s výrazne zníženým počtom študentov oproti štátnym školám z dôvodu individuálneho prístupu k nim. Triedy sú modernizované (keramické tabule, prenosné projekčné zariadenie, audiovizuálna technika, Coach-Lab laboratórium, multimediálne učebne, multifunkčná športová hala, atď.).

     ANGLICKÝ JAZYK V PROCESE VÝUČBY

     • ANGLICKÝ JAZYK: výučba pozostáva z viacerých tematických okruhov tvoriacich povinné predmety: „TextBook“ (učebnica), „Grammar“ (gramatika), „Conversation“ (konverzácia), „Writing“ (písanie), „Listening and Translation“ (násluch a preklad), „Global Studies“ (globálne štúdie), „British and Ameriacn Literature“ (britská a americká literatúra), „Business English“ (obchodná angličtina), „English in Multimedia“ (angličtina v multimédiách)
     • TEXTBOOK, GRAMMAR, WRITING, CONVERSATION, LISTENING AND TRANSLATION: efektívne využitie formálneho a neformálneho prejavu v písomnej aj ústnej forme, najlepší študenti sa zúčastnia English Essay Competition a Speaker´s Corner (celoslovenske súťaže), konverzácia je vyučovaná native-speaker lektormi, v rámci výučby anglického jazyka študenti majú možnosť zúčastniť sa divadelných predstavení a kultúrnych podujatí v anglickom jazyku, zahraničných exkurzií do anglicky hovoriacich krajín, v poslednom roku štúdia sú pripravovaní na skúšky v rámci certifikátov Cambridge, TOEFL, IELTS, City&Guilds
     • BUSINESS ENGLISH: študenti na hodinách riešia aktuálne udalosti z domova i zo sveta (trh práce, podnikateľské prostredie, legislatíva v obchode, globalizačné procesy, obchodná korešpondencia, zamestnávanie sa v zahraničí a s tým súvisiace byrokratické úkony, a pod.) vo vyučovacom jazyku anglickom
     • BRITISH AND AMERICAN LITERATURE: predmet vyučovaný native-speaker lektormi, študent analyzuje diela autorov s cieľom pochopiť ich význam a prínos pre cudzojazyčnú literatúru, prostredníctvom literárnych diel nadobúda poznatky o spôsobe myslenia a živote iných národov v danom období, porovnáva historický aspekt s domácim prostredím
     • GLOBAL STUDIES: podrobný prehľad o kultúre, umení, životnom štýle, politickom a ekonomickom systéme, histórii, demografii, školstve, .... v anglicky hovoriacich krajinách s cieľom primäť študenta spoznať nielen jazyka, ale aj zázemie danej krajiny a spôsob života v nej
     • ENGLISH IN MULTIMEDIA: študenti komunikujú a analyzujú aktuálne udalosti z rôznych oblastí (zdroje: YouTube, The Slovak Spectator – newspaper, BBC, CNN, svetové denníky), pripravujú akademické eseje a odborné preklady a pod., predmet je zameraný pre prax
     • 2. CUDZÍ JAZYK (FJ, ŠJ, RJ, NJ): študenti v jednotlivých ročníkoch postupne dosahujú vyššie úrovne znalosti cudzieho jazyka, očakávaná výstupná úroveň v štvrtom ročníku je B1/B2 (t.j. bezproblémové porozumenie dlhšej reči a prednáške, sledovanie argumentačnej línie, schopnosť pochopiť a prerozprávať obsah napr. televíznych správ, programov a pod., plynulá komunikácia na úrovni adekvátnej diskusii s rodeným hovoriacim v cudzom jazyku v spisovnej forme, prezentácia vlastných názorov, písanie v zmysle precízneho detailného popisu vnímaného zážitku, eseje a pod. s poskytnutím dôkazov a podporných myšlienok, nielen základného textu)
     • FYZIKA, CHÉMIA: základná problematika je prezentovaná v rámci pojmov v slovenskom jazyku, výučba vrátane priebežného testovania prebieha následne v anglickom jazyku vrátane poznámok a učebných textov, ktoré študent má k dispozícii, videomateriálov, animácií a pod., pri výučbe je k dispozícii Coach-Lab (online laboratórium pre prípravu pokusov)
     • BIOLÓGIA: štúdium prebieha v slovenskom jazyku v počiatočných rokoch štúdia, pričom študent má možnosť voľby jazyka pri spracovaní projektov a seminárnych prác, základnou koncepciou je primäť študenta pochopiť obsah učiva v slovenskom jazyku a následne ho prezentovať vlastnými slovami v anglickom jazyku, hodnotí sa prioritne obsah zvládnutej témy, nie znalosť gramatiky a jazyka
     • GEOGRAFIA: výučba v slovenskom aj anglickom jazyku v prvých troch rokoch štúdia s možnosťou voľby semináru z geografie (2x2 hod týždenne) v 4. a 5. ročníku s vyučovacím jazykom anglickým alebo slovenským, súčasťou vyučovania sú exkurzie do zahraničia organizované dva razy v rámci školského roka (Anglicko, ČR, Poľsko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, ..) a výlety, geografické vychádzky po Slovensku, študenti pripravujú projekty, seminárne práce, prezentácie a portfólio s cieľom osvojiť si prezentovanie vlastných prác a myšlienok pred publikom a schopnosťou zaznamenať „videné a prežité“
     • DEJEPIS: dominantná časť učiva je prednášaná v anglickom jazyku, študent po absolvovaní tretieho ročníka je schopný prerozprávať prehľad dejín od staroveku po súčasnosť v anglickom aj slovenskom jazyku, voliteľný seminár z dejepisu v 4. a 5. ročníku je obvykle vyučovaný v anglickom jazyku so zameraním na zvládnutie maturity z predmetu ako aj prijímacích skúšok na vysokú školu
     • SLOVENSKÝ JAZYK, LITERATÚRA: jazyková a literárna časť, dôraz na získanie zručnosti pri tvorbe útvarov nevyhnutných pre prax (životopis, motivačný list, splnomocnenie, ...) a analýza literárnych diel s cieľom naučiť sa vyjadrovať vlastné pocity a názory, interpretovať vedomosti a skúsenosti
     • MATEMATIKA: výučba prebieha v slovenskom jazyku s pojmovým aparátom základných téz a definícií v anglickom jazyku v prvom ročníku, v druhom ročníku výučba z väčšej časti prebieha v anglickom jazyku (vrátane slovných úloh a pod.), vo vyšších ročníkoch sa študent učí princípy ŠTATISTIKY a logického myslenia v anglickom jazyku, zároveň si môže voliť seminár z matematiky v anglickom alebo slovenskom jazyku
     • INFORMATIKA: študenti si osvoja znalosť a orientáciu sa v základných programoch (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, CorelPHOTO-PAINT, operačný program WINDOWS, programy Delphi a Imagine, ...), využívajú elektronickú poštu a služby webu na získavanie informácií, poznajú časti procesora, rozlišujú prídavné zariadenia, sú poučení o právnej ochrane programov a počítačových vírusoch, kódujú a šifrujú informácie, v rámci voliteľného seminára z informatiky sa zdokonaľujú v špecifických aktivitách (Audacity – úprava zvukového efektu, Windows Live Movie Maker – úprava videa, grafické programy, programovanie Delphi)
     • PROJEKTY A PREZENTÁCIE: študent získava schopnosť používať informačnokomunikačné technológie a multimediálnu techniku napr. prácou na projektoch, rozvíja kritické myslenie a schopnosť argumentovať, skupinovú prácu pri riešení problému, študenti sa učia pre prax (tvorba vizitky, obsluha digitálneho fotoaparátu a kamery, tvorba multimediálnej prezentácie, práca s portálom MOODLE, úprava digitálnej fotografie, tvorba počítačových animácií, tvorba plagátu, ...)
     • PSYCHOLÓGIA, EKONOMIKA, PRÁVO: voliteľné predmety zamerané na široké spektrum základných tematických okruhov s cieľom poskytnúť odborné základy pre oblasť verejnej správy, ekonomickej teórie a organizácie ekonomického systému, interpretovať podstatu psychologického výkladu ľudského prežívania a správania sa z pohľadu rôznych psychologických smerov a prúdov
     • FINANČNÁ INTELIGENCIA: obsahom predmetu je realizácia Národného štandardu finančnej gramotnosti, teda schopnosti využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov (človek vo sfére peňazí, peniaze ako garancia uspokojenia životných potrieb, úver a dlh, riadenie rizika a poistenie, plánovanie a hospodárenie s peniazmi, finančná zodpovednosť, ...) – okruhy tém sa realizujú a prezentujú prostredníctvom zaujímavých aktivít ako zážitkové učenie, tvorba projektov a pod.
     • MINIMUM OBČANA EÚ: v rámci predmetu študent spoznáva základné piliere a ciele EÚ, harmóniu vzťahu fungovania občianskej spoločnosti, štátu a členstva v EÚ, získava komplexný prehľad o princípoch existencie únie a zároveň je schopný analyzovať rôzne problémy súvisiace s členstvom Slovenskej republiky napr. v menovej únii a pod.
     • DEJINY UMENIA: voliteľný seminár, ktorého obsahom je definovanie, popis a analýza jednotlivých umeleckých smerov a koncepcií v konkrétnych historických obdobiach (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, kresba, grafika, umelecké remeslá, literatúry, divadlo, hudba, tanec, odievanie, ...), cieľom je rozvíjať u študenta estetické schopnosti, hodnotovú orientáciu a budovať zmysel pre analyticko-kritické vnímanie umenia a kultúry, predmet sa vyučuje v oboch jazykoch na základe preferencií študentov v jednotlivých skupinách
     • OBČIANSKA NÁUKA: cieľom predmetu je oboznámiť študenta s jednotlivými oblasťami humanitných odborov, analyzovať významné témy v konkrétnych humanitných vedách, poskytnúť študentom prehľad o klasických a súčasných „živých“ témach z oblasti psychológie, ekonómie, politológie, práva, filozofie a regionalistiky a naučiť študenta objektívne vnímať dnešnú spoločnosť, predmet sa v 2. a 3. ročníku vyučuje bilingválne v anglickom a slovenskom jazyku a v rámci voliteľných seminárov v 4. a 5. ročníku prebieha výučba predmetu v jazyku zvolenom seminárnou skupinou
     • SPOLOČENSKO-VEDNÝ SEMINÁR: obsahom predmetu je dôsledná analýza významných tém v konkrétnych humanitných vedách s primárnym dôrazom na ekonómiu, politológiu a právo, študent je schopný na základe získaných vedomostí kultivovane diskutovať k akejkoľvek spoločenskej či odbornej téme vyžadujúcej všeobecnú rozhľadenosť a objektívny pohľad na problematiku
     • UMENIE A KULTÚRA: povinný predmet v rámci štyroch rokov štúdia, spája javy života s hlavnými umeleckými druhmi, svetom kultúry, životným štýlom, rozvíja tvorivé myslenie a návyky študentov, formuje vlastné názory a hodnotové postoje, vyučovanie prebieha formou zážitkových, projekčných a skúsenostných metód, aplikuje sa kreativita a dramatická výchova s cieľom rozvíjať osobnosť študenta
     • ETICKÁ VÝCHOVA: výučba prebieha v slovenskom jazyku, cieľom predmetu je viesť študentov k sebaúcte, schopnosti zaujať vlastný postoj a rozlišovať dobro od zla formou zážitkového učenia, dokázať objektívne hodnotiť ostatných a zároveň seba, v popredí tematických celkov stojí rodina, etika a náboženská výchova, rodičovstvo, vzťah k životnému prostrediu, tvorivosť, dôstojnosť človeka, ...
     • REGIONALISTIKA: predmet podporujúci turizmus regiónu, zameraný na informovanosť žiaka v oblasti regionálnej kultúry, histórie, geografických podmienok, fauny a flóry Prešovského kraja, mesta Prešov a jeho blízkeho okolia, poznanie ľudovej slovesnosti, ľudovej architektúry, vedecko - technických objavov, významných osobností a pod. tak, aby žiak nemal problém prezentovať svoj región a mesto, v ktorom žije doma i v zahraničí v slovenskom aj anglickom jazyku a bol na tento účel vybavený dostatočným množstvom informácií.
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje