• Koncepcia a poslanie školy

    “[Kids] don't remember what you try to teach them. They remember what you are.”
    • Naša koncepcia myslenia


     „ ...you learn something every day if you pay attention...“

     „ ...každý deň sa niečo naučíš, stačí len vnímať... “

                

     Súkromné gymnázium je netradičnou, modernou školou s celoslovenskou pôsobnosťou, kde výchova a vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita komunikácie vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov, kde sa dáva dôraz na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer, kde sa chápe osobnosť študenta ako bytosť slobodná, činná, tvorivá a zodpovedná, kde výchovné prostredie nie je chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je prostredím, v ktorom mladý človek dokáže chápať a rozumieť svojmu postaveniu v spoločnosti, ktorú plnohodnotne vníma a poznáva seba samého.


     Súkromné gymnázium ako jediná škola v Slovenskej republike poskytuje bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku už od 1. ročníka štúdia s povinným vyučovacím jazykom slovenským a anglickým ponúkajúc možnosť štúdia v pilotnom programe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR založenom na záujme žiaka, ktorý podporuje rozvoj kompetencií a umožňuje štúdium predmetov podľa vlastného záujmu už po skončení prvých troch rokov štúdia.

      

     Súkromné gymnázium je spoluautorom nového obsahu výchovy a vzdelávania v gymnáziu na národnej úrovni. Našu školu vnímame ako školu 3. tisícročia - modernú, humánnu, demokratickú, odlišuje sa od iných škôl vo viacerých aspektoch:

      

     • netradičná koncepcia vzdelávania, moderné metódy učenia, učenie sa pre prax – obchodná

     • angličtina, korenšpondencia v anglickom jazyku, odborné predmety a semináre v anglickom jazyku pre prípravu na štúdium vysokej školy v zahraničí,

     • zážitkové formy vyučovania s dôrazom na rozvoj komunikácie, kreativity, individuality a prejavu

     • aktívny kontakt s anglickým jazykom už od prvého ročníka, možnosť voľby výučby ďalších cudzích jazykov v rámci rozvrhu, krúžkovej činnosti a individuálne formou konzultačných hodín

     • integrované vyučovanie obsahu a jazyka (8-10 študentov v jednej skupine)

     • bilingválne vzdelávanie, výučba native speaker lektormi a kvalifikovanými odborníkmi certifikovanými pre výučbu cudzieho jazyka

     • individuálny prístup ku každému študentovi zohľadňujúc jeho prirodzené nadanie a preferencie, nízky počet študentov v triedach

     • vytváranie prirodzenej autority učiteľa, osobný vzťah učiteľa a študenta

     • spolupráca s rodičmi (spoločné aktivity, výlety, a pod.)

     • príjemná atmosféra a dni plné zážitkov, exkurzie a výlety do zahraničia, lyžiarske zájazdy, stáže a študijné pobyty v zahraničí (Malta, United Kingdom, USA, ...)

     • medzinárodné ocenenia a úspechy školy a jej študentov, účasť v prestížnych súťažiach európskeho charakteru (viď História školy), účasť v medzinárodných vedeckých a školských projektoch ako aj projektoch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR a Európskej únie

     • plná podpora vedenia školy rozvoju talentu a nadania mladého človeka, osobitá pozornosť venovaná individualite a osobnosti každého študenta, neformálny prístup

     • vynikajúce výsledky študentov na maturitných skúškach

     • modernizované, neustále inovované priestory

     • profesionálne technicky vybavené multimediálne učebne, interaktívne tabule, coach-lab laboratóriá pre fyziku, chémiu, biológiu, realizáciu pokusov

     • WIFI v celej budove a voľný prístup k internetu v priestoroch školy

     • multifunkčná športová hala a telesná výchova v športovom areáli školy

     • vzhľad školy rešpektujúci individuálnu osobnosť, záujmy a preferencie jej študentov (vitríny

     • úspechov a ocenení, grafiti kresby študentov na stenách v hlavných priestoroch, ...)

      

     Súkromné gymnázium je prvou bilingválnou strednou školou v Prešove. Jednou z prioritných požiadaviek pri uplatnení sa jedinca v dnešnej spoločnosti je znalosť cudzích jazykov, čo deklaruje vo svojich vyhláseniach aj MŠVVAŠ SR.


     „Základnou požiadavkou vzdelaného človeka je cudzojazyčná gramotnosť. Základnou filozofiou reforiem v oblasti jazykovej politiky je podporovať vznik multikultúrnej európskej spoločnosti, čo predpokladá dosiahnutie komunikačných kompetencií minimálne v dvoch cudzích jazykoch.“

      

     „Children have to be educated, but they have also to be left to educate themselves.“

                  

      

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje