• Maturita

    "Pre život, nie pre školu sa učíme."
    • Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2022/2023 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 - § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) MS zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

     Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023

     • 14. marec 2023 (utorok)              SJL
     • 15. marec 2023 (streda)               ANJ
     • 16. marec 2023 (štvrtok)             MAT

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023.
     Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2023.

     Ústna forma internej časti MS (ÚFIČ MS) sa bude konať: od 29.5. do 31.5.2023  (pondelok - streda)

     Maturitné zadania ÚFIČ MS a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na stránke www.statpedu.sk

     Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú.
           Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS

     1. Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončení štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

     a) účinné od 1. septembra 2016:

     • nastavenie času administrácie testov EČ MS z druhého vyučovacieho jazyka úroveň C1 – anglický jazyk zo 120 na 150 minút,
     • nastavenie času administrácie PFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka úroveň C1 – anglický jazyk zo 60 na 90 minút.

     b) účinné od 1. septembra 2015:

     predĺženie času administrácie testov EČ MS:

     • zo slovenského jazyka a literatúry z 90 na 100 minút
     • z matematiky zo 120 na 150 minút.

     2. Zmeny školského zákona:

     a) účinné od 1. septembra 2015:

     • umožňuje žiakom konať dobrovoľnú MS nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7),
     • spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú MS z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie MS z daného predmetu (§ 88 odseky 1a2),
     • spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť MS po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§89 odseky 5 a 6).

     b) účinné od 1. marca 2014:

     • zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.
       


     Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu MS ďalej vyplýva

     • žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,
     • MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni,
     • žiaci bilingválnych stredných škôl vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka (anglický jazyk) na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (§ 6, odsek 9 a § 7, odsek 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov),
     • MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
     • žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu,
     • žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov, alebo v EČ MS získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo

     b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako  33% z celkového počtu bodov,

     • žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov, alebo

     b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.
           Predmety MS

     Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

     • slovenský jazyk a literatúra,
     • anglický jazyk,
     • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných  predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia gymnázia musí byť aspoň 6 hodín, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania,
     • ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.
       


     Skupiny predmetov MS

     • skupina prírodovedných predmetov: biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika
     • skupina spoločenskovedných predmetov: dejepis, geografia, občianska náuka
     • skupina ostatných predmetov: umenie a kultúra
     • skupina cudzích jazykov: španielsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

     Dobrovoľný predmet – žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú časť alebo len internú časť). V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje