• Poplatky spojené so štúdiom

    "Nerozmýšľaj nad cenou. Rozmýšľaj nad hodnotou."
    • Súkromné gymnázium je financované z prostriedkov štátneho rozpočtu dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.

     Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania je príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu.

      

     • Zápisné na štúdum: 100 EUR / celé štúdium 
      POZNÁMKA: manipulačný poplatok splatný jednorázovo pre celú dĺžku štúdia na Súkromnom gymnáziu, Solivarská 28, Prešov. 
      Súčasťou je príspevok na poistné.

       
     • Príspevok zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (školné) v šk. roku 2023/2024: 100 EUR / mesiac

      Viac informácií súvisiacich s financovaním vo vzťahu k zabezpečeniu vzdelávania
      viď Zmluva o zabezpečení vzdelávania - Smernica o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom.

      

     Spôsob úhrady príspevku

     • Účet zriaďovateľa (IBAN): SK94 0200 0000 0033 5746 2359
       
     • Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA
       
     • Konštantný symbol: 0308
       
     • Poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje