• Zmluvy a faktúry

    „Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti.“
    • Na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1. 1. 2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako  podmienka  ich  účinnosti.   Novela by   mala  zabezpečiť  vyššiu  mieru  transparentnosti a taktiež aj hospodárnejšieho nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami. V rámci tejto novelizácie došlo rovnako aj ku zmene zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

     Medzi povinné osoby, na ktoré sa vzťahuje povinné zverejňovanie zmlúv patrí aj naša škola, keďže nakladá s verejnými prostriedkami a majetkom štátu. Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je škola sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Nová legislatíva zavádza vlastne ďalší kontrolný mechanizmus, pričom ide o vonkajšiu kontrolu zo strany občanov.

     Novela zákona priniesla aj ďalšiu novú povinnosť – zverejňovanie objednávok a faktúr na webovom sídle našej organizácie a to do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia.

     Nariadenie vlády SR č. 118 z 30. marca 2011 stanovilo, že ak súhrnná hodnota tovarov a služieb na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 3 000 eur bez dane z pridanej hodnoty, objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby sa nezverejňujú.

     PODNETY

     Súkromná spojená škola European English School, n.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, IČO: 42384010, zastúpená riaditeľom organizácie týmto vydáva Smernicu č. 8/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej „interná smernica“) podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje