• Novinky

    • Mladí vedci vyrazia do škôl

    • 22. 2. 2018
    • SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

     Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Na hodine chémie 8. marca nahradí našu pani učiteľku vedec, ktorý si pripraví vyučovanie v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie a trendy, a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe.

    • Súkromné gymnázium Prešov

    • 22. 2. 2018
    • 20 ROKOV SKÚSENOSTÍ V BILINGVÁLNOM VZDELÁVANÍ

    • Absolventi o Súkromnom bilingválnom gymnáziu

    • 19. 2. 2018
    • Kam na strednú školu? Aj herečka Mgr. art. Jana Kovalčíková mala kedysi veľký problém. V dnešnej dobe máme možnosť voľby, a preto dbaj na to, čo si vyberieš. Určite nechceš, aby za teba rozhodli iní. Janka sa rozhodla sama. Aj ona je absolventkou Súkromného bilingválneho gymnázia v Prešove.

    • Olympiáda z anglického jazyka

    • 15. 2. 2018
    • Obrovský úspech našej žiačky Soni Haľkovej👍na krajskom kole olympiády z anglického jazyka. V kategórii 2C1 obsadila prvé miesto samozrejme s postupom na celoslovenské kolo. Soni, srdečne blahoželáme a sme nesmierne hrdí. Tvoj úspech je aj našim úspechom!

    • Olympiáda v španielskom jazyku

    • 13. 2. 2018
    • Dňa 12.2.2018 sa konal 28. ročník krajského kola olympiády v španielskom jazyku na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Našu školu reprezentovala Lesana Kanderová zo 4.EB triedy. V kategórii C sa umiestnila na peknom siedmom mieste. Srdečne blahoželáme. 

    • Niečo sa chystá !

    • 8. 2. 2018
    • ...toto musíš vidieť

    • Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka 5 – ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2018/2019

    • 26. 1. 2018
    • Prijímacie konanie na Súkromnú spojenú školu European English School, organizačnú zložku Súkromné gymnázium, v študijnom odbore 79 02 J 74 gymnázium  bilingválne štúdium sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

     Predpoklady prijatia na vzdelávanie sú v súlade s § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

     Do prvého ročníka Súkromného gymnázia môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

     1. úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a
     1. splnil podmienky prijímacieho konania na Súkromné gymnázium v Prešove,
     2. získal primárne vzdelanie alebo
     1. úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a
     1. splnil podmienky prijímacieho konania na Súkromné gymnázium v Prešove,
     2. získal nižšie stredné vzdelanie.

     V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu prvého ročníka päťročného denného štúdia s počtom žiakov 30.

     Prijímacie skúšky je povinný/á vykonať každý/á žiak/žiačka, ktorý/á zaregistruje prihlášku na Súkromnej spojenej škole European English school, Solivarská 28 v Prešove

     do 28. februára 2018.

     Pozvánka na prijímacie konanie bude zaslaná najneskôr 5 dní pred konaním skúšok na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.

     Termín prijímacej skúšky je 5.4.2018  od 8:30 hodiny.

     Forma prijímacích skúšok – Talentová skúška

     • Písomná skúška z anglického jazyka

     Rozsah prijímacej skúšky: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

     Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky:

     Uchádzač/uchádzačka úspešne vykonal/a prijímaciu skúšku, ak dosiahol/a minimálne 40 % bodov z písomnej skúšky. Ak uchádzač/uchádzačka získal/a menej ako 40 % bodov z písomnej skúšky znamená to, že nevyhovel/a požiadavkám prijímacej skúšky.

     Kritéria na prijatie na štúdium:

     Písomná časť – test (gramatický test + počúvanie) – pozostáva z overenia nadania potrebného na zvládnutie bilingválneho vzdelávania. Maximálny počet bodov v teste je 100 bodov. Žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak v teste získa minimálne 40 bodov.

      

      Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je žiak, ktorý má  zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Žiakovi so ŠVVP bude pridelených 20 bodov.

     Uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímacie skúšky z anglického  jazyka  sa do celkového hodnotenia započítava:

     • Za prospech zo ZŠ – priemer 1,00 = 10 bodov, priemer do 1,5 = 5 bodov

     Deviataci: 8. ročník – druhý polrok, 9. ročník – prvý polrok

     ôsmaci: 7. ročník – druhý polrok, 8. ročník – prvý polrok

     • Za umiestnenie na 1. – 3. mieste okresného kola z predmetových olympiád za školský rok 2016/2017 a 2017/2018 = 10 bodov
     • Za umiestnenie na 1. – 3. mieste na úrovni kraja a vyšších kôl za školský rok 2016/2017 a 2017/2018 = 20 bodov.

     Umiestnenie musí byť doložené kópiou diplomu resp. osvedčenia o umiestnení najneskôr do 28. marca 2018 do 12.00 h.

     Harmonogram prijímacej skúšky

     08:30 – 09:00   Registrácia - rozdelenie do skupín

     09:00                 Prijímacia skúška

     Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

     Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do 3 pracovných dní, t.j. 10. apríla 2018 do 15.00 h na web stránke školy a vo vestibule školy.

     Určenie poradia uchádzačov s rovnakým počtom bodov nad a pod hranicou prijatia

      

     Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

     a) uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného    lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania),

     b) lepší priemerný prospech na ZŠ.

     Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní zdôvodniť neúčasť riaditeľovi školy najneskôr 5. 4. 2018 do 08:00 hodiny. Závažné dôvody, ktoré riaditeľ školy uzná, sú:

     a) práceneschopnosť doložená lekárskym potvrdením,

     b) štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku).

     Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne bude uchádzač zaradený do poradia podľa získaných bodov.

     Termín zápisu prijatých uchádzačov je 12.4. a 13.4. 2018

     v čase od 08:00 do 15:30.

     Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca.

     Pri zápise je potrebné predložiť:

     • rozhodnutie o prijatí na štúdium,
     • preukaz totožnosti zákonného zástupcu,
     • zápisný lístok.

     Ak sa uchádzač o štúdium nezapíše do určeného termínu, rozhodnutie, podľa ktorého bol prijatý na štúdium, je neplatné.

     Kritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 79 02 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium na školský rok 2018/19 boli prerokované 23.1.2018 pedagogickou radou školy.

      

      

     Zverejnené dňa 26.1.2018                                                                PaedDr. Slavka Tejbusová

                                                                                                              

   • Kontakty

    • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
    • skola@sgpo.sk
    • 051/771 32 63
    • Solivarská 28, 080 05 Prešov
    • IČO: 42384010
    • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
  • Fotogaléria

   • ABSOLVENTI
   • Umenie a kultúra
   • Lyžiarsky zájazd
   • Imatrikulácia
   • Juniorské Majstrovstvá Slovenska v crossmintone
   • Školské kolo olympiády v AJ
   • Thanksgiving day
   • Súťaž "Nie drogám"
   • Deň otvorených dverí
   • Netradičné hodíny cudzieho jazyka
   • Svetový deň srdca
   • Múzeum moderného umenia