• 2. kolo prijímacích skúšok

    „Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“
    • Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 5 – ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2020/2021

     V zmysle § 161k a § 65, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, a podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (Príloha „Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu“), po prerokovaní v pedagogickej rade školy, určujeme podmienky prijatia na štúdium na Súkromnom gymnáziu, organizačnej zložke Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov (ďalej len SG), nasledovne:

     Uchádzač o štúdium nekoná prijímaciu skúšku, ak z kritérií uvedených nižšie (1 až 3.1) získa počet bodov: 160. Ak uchádzač o štúdium nezíska z kritérií (1 až 3.1) požadovaný počet bodov (160) absolvuje online test z anglického jazyka v zmysle bodu 3.5. - utorok 23.06.2020 o 14.00 hod. (ďalšie informácie dostane uchádzač e-mailom.)

     Počet žiakov, ktorých je možné prijať na štúdium na SG: 

     Škola získala (od VÚC) možnosť prijať do prvého rčoníka SG v školskom roku 2020/2021 26 žiakov. Škola si však, na základe rozhodnutia zriaďovateľa, vyhradzuje právo prijať 36 žiakov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám, získajú čo najvyšší počet bodov a vo výsledkovej listine obsadia miesta 1 až 36. Výsledková listina bude osahovať zoznam uchádzačov, ktorí splnili kritériá a tí budú zoradení zostupne, podľa počtu získaných bodov. Počet voľných miest pre druhé kolo je t. č. 4. Nebudú prijatí tí uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacieho konania. Uchádzači, ktorí splnia kritériá prijímacieho konania a vo výsledkovej listine sa umiestnia na poradovom čísle 37 a viac, môžu byť prijatí iba za podmienky uvoľnenia miesta.

     Pri prijímaní žiaka bude škola zohľadňovať nasledovné KRITÉRIÁ (klik):

     Pre poskytovanie najaktuálnejších informácií týkajúcich sa prijímacích skúšok do 1. ročníka našej školy chceme požiadať všetkých uchádzačov o štúdium o nahlásenie aktuálnej e-mailovej adresy zákonného zástupcu spolu s telefónnym číslom na e-mailovú adresu školy: skola@sgpo.sk, pokial tak nemáte uvedené na prihláške na študium. 

      

      
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

  • Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
  • Kvalifikačná expedícia strieborného tímu DofE
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Stolnotenisový turnaj
  • Lyžiarsky výcvikový kurz
  • Valentine´s Ball
  • Študentské voľby 2020
  • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba
  • Odovzdanie finančnej zbierky
  • Vianočné reminiscencie
  • Dnešná vzácna návšteva priamo z Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Návšteva Bruselu