• 2. kolo prijímacích skúšok

    „Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“
    • Prijímacie konanie na Súkromnú spojenú školu European English School, organizačnú zložku Súkromné gymnázium, v študijnom odbore 79 02 J 74 gymnázium  bilingválne štúdium sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

     Predpoklady prijatia na vzdelávanie sú v súlade s § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.


     Do prvého ročníka Súkromného gymnázia môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

     a) úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a

     1. splnil podmienky prijímacieho konania na Súkromné gymnázium v Prešove,
     2. získal primárne vzdelanie alebo

     b) úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a

     1. splnil podmienky prijímacieho konania na Súkromné gymnázium v Prešove,
     2. získal nižšie stredné vzdelanie.


     V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu prvého ročníka päťročného denného štúdia s počtom žiakov 31.


     Prijímacie skúšky je povinný/á vykonať každý/á žiak/žiačka, ktorý/á zaregistruje prihlášku na Súkromnej spojenej škole European English school, Solivarská 28 v Prešove

     do 11. júna 2018.


     Pozvánka na prijímacie konanie bude zaslaná najneskôr 3 dní pred konaním skúšok na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.


     Termín prijímacej skúšky je 19.6.2018  od 8:30 hodiny.


     Forma prijímacích skúšok – Talentová skúška

     • Písomná skúška z anglického jazyka


     Rozsah prijímacej skúšky: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.


     Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky:

     Uchádzač/uchádzačka úspešne vykonal/a prijímaciu skúšku, ak dosiahol/a minimálne 40 % bodov z písomnej skúšky. Ak uchádzač/uchádzačka získal/a menej ako 40 % bodov z písomnej skúšky znamená to, že nevyhovel/a požiadavkám prijímacej skúšky.


     Kritéria na prijatie na štúdium:

     Písomná časť – test (gramatický test + počúvanie) – pozostáva z overenia nadania potrebného na zvládnutie bilingválneho vzdelávania. Maximálny počet bodov v teste je 100 bodov. Žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak v teste získa minimálne 40 bodov.

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je žiak, ktorý má  zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Žiakovi so ŠVVP bude pridelených 20 bodov.

     Uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímacie skúšky z anglického  jazyka  sa do celkového hodnotenia započítava:

     • Za prospech zo ZŠ – priemer 1,00 = 10 bodov, priemer do 1,5 = 5 bodov
      Deviataci: 8. ročník – druhý polrok, 9. ročník – prvý polrok
      ôsmaci: 7. ročník – druhý polrok, 8. ročník – prvý polrok
     • Za umiestnenie na 1. – 3. mieste okresného kola z predmetových olympiád za školský rok 2016/2017 a 2017/2018 = 10 bodov
     • Za umiestnenie na 1. – 3. mieste na úrovni kraja a vyšších kôl za školský rok 2016/2017 a 2017/2018 = 20 bodov.

     Umiestnenie musí byť doložené kópiou diplomu resp. osvedčenia o umiestnení najneskôr do 11. júna 2018 do 12.00 h.


     Harmonogram prijímacej skúšky

     08:30 – 09:00   Registrácia - rozdelenie do skupín

     09:00                 Prijímacia skúška


     Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

     Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do 3 pracovných dní, t.j. do 15.00 h na web stránke školy a vo vestibule školy.

     Určenie poradia uchádzačov s rovnakým počtom bodov nad a pod hranicou prijatia

      


     Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

     a) uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného    lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania),

     b) lepší priemerný prospech na ZŠ.     Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní zdôvodniť neúčasť riaditeľovi školy najneskôr 19.6.2018 do 08:00 hodiny. Závažné dôvody, ktoré riaditeľ školy uzná, sú:

     a) práceneschopnosť doložená lekárskym potvrdením,

     b) štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku).


     Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne bude uchádzač zaradený do poradia podľa získaných bodov.


     Termín zápisu prijatých uchádzačov je 26.6.2018

     v čase od 08:00 do 15:30.


     Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca.


     Pri zápise je potrebné predložiť:

     • rozhodnutie o prijatí na štúdium,
     • preukaz totožnosti zákonného zástupcu,
     • zápisný lístok.


     Ak sa uchádzač o štúdium nezapíše do určeného termínu, rozhodnutie, podľa ktorého bol prijatý na štúdium, je neplatné.


     Kritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 79 02 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium na školský rok 2018/19 boli prerokované 23.1.2018 pedagogickou radou školy.

      

      

     Zverejnené dňa 29.5.2018                                                                PaedDr. Slavka Tejbusová

                                                                                                              

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Deň orvorených dverí
  • Mikuláš na "SGPO"
  • Maratón aerobic 2018
  • Prednáška - násilie páchané na ženách
  • 20. výročie školy
  • Exkurzia po Európe
  • Imatrikulácia prvákov
  • Lisovanie hrozna
  • #SBGPO FOR TOLERANCE
  • Slávnostné odhaľovanie busty
  • Milujem svoje mesto - Prešov
  • KOŽAZ