Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglická gramatika AJG
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Britská a americká literatúra BAL
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z chémie CCH
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Finančná inteligencia FNI
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Globálne štúdie v anglickom jazyku GAJ
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Matematika MAT
Minimum občana EÚ MOA
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchodná angličtina OAL
Písanie v anglickom jazyku PWJ
Počúvanie a preklad anglických textov PGX
Právo PRW
Projekty a prezentácie PJT
Psychológia PSY
Regionalistika RGI
Rozšírený anglický jazyk RAJ
Rozšírený francúzsky jazyk RFJ
Rozšírený španielsky jazyk RYA
Rozširujúce kompetencie z angličtiny RKI
Rozširujúce kompetencie z francúzštiny RKF
Rozširujúce kompetencie zo španielčiny RKE
Rozširujúci slovenský jazyk a literatúra RSL
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár z umenia a kultúry SUU
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Španielsky jazyk SJA
Telesná a športová výchova TSV
Umenie a kultúra UKL
Zdravotná telesná výchova ZRT

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2018